Ο Διαχειριστής Ενέργειας (Energy Manager)

H Pigreen προσφέρει υπηρεσίες Διαχειριστή Ενέργειας (Energy Manager), ρυθμίζοντας και ελέγχοντας τη χρήση της ενέργειας σε έναν οργανισμό. Στόχος είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αξιολογώντας τη χρήση της ενέργειας και να εφαρμόζει νέες πολιτικές και αλλαγές όπου κρίνεται απαραίτητο.

Ο Διαχειριστής Ενέργειας (σε μια ευρύτερη ερμηνεία) συντονίζει όλα τα θέματα της διαχείρισης της ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τη διαχείριση των αποβλήτων και την αειφόρο ανάπτυξη μέσω των παρακάτω ενεργειών:

Περιορισμό της χρήσης και της κατανάλωσης ενέργειας

Ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών.

Εφαρμογή λύσεων για τη διαχείριση των εκπομπών άνθρακα.

Οι αλλαγές στους κανονισμούς κτιρίου και η ενίσχυση της νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών οδηγιών για τις εκπομπές και την αποτελεσματικότητα έχουν αυξήσει την ανάγκη των επιχειρήσεων για να εφαρμόσουν στρατηγικές διαχείρισης ενέργειας, αναθέτοντας τον ρόλο του Διαχειριστή Ενέργειας.

Η Pigreen προσφέρει μέσω των λύσεων της την απαραίτητη υποδομή για τα εργαλεία με βάση τα οποία ο Διαχειριστής Ενέργειας (Energy Manager) μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του.