Πιστοποιήσεις ISO

Το ISO 50001, είναι διεθνές πρότυπο για την ενεργειακή διαχείριση που εκδόθηκε το 2011 και εστιάζει στην ανάλυση των ενεργειακών αναγκών, στον εντοπισμό ευκαιριών εξοικονόμησης, στην ενσωμάτωση καλών πρακτικών που οδηγούν σε μειωμένο κόστος λειτουργίας, στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού και στη διαρκή ενεργειακή παρακολούθηση και βελτίωση.

Η Pigreen παρέχει υπηρεσίες εσωτερικής επιθεώρησης και προετοιμασίας διαδικασιών στα πλαίσια  του ISO 50001.