ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Enter Title

Η Pigreen παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα και φορέων δημοσίου :

  • Αποτύπωση υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης 
  • Ανάλυση ποιότητας παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας
  • Εκτίμηση αναμενόμενων ωφελειών εξοικονόμησης ενέργειας
  • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας
  • Σύνταξη τεχνικών δελτίων 
  • Χρηματοοικονομικές μελέτες
  • Επιλογή προμηθευτών ενέργειας