Μεθοδολογία

Η διαδικασία που ακολουθεί η PIGREEN χαρακτηρίζεται από ευελιξία και αποτελεσματικότητα.

Κάθε λύση είναι σχεδιασμένη για να προσαρμόζεται ακριβώς στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε κτιρίου. Αποτελείται από τρία διακριτά βήματα στα οποία πραγματοποιούνται συγκεκριμένες ενέργειες. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι μία ολοκληρωμένη λύση προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις, στις ιδιαιτερότητες και στους στρατηγικούς στόχους του πελάτη, με τελικό στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης.

Βήμα 1: Μελέτη

Συλλογή των στοιχείων που αφορούν την ενεργειακή κατανάλωση, την λειτουργία του κτιρίου,  τις διαδικασίες που τηρούνται, τον υφιστάμενο ενεργοβόρο εξοπλισμό κ.α.


Κοστολόγηση υφιστάμενης κατάστασης λειτουργίας 
Καταγραφή των οικονομικών και επιχειρησιακών στόχων που αφορούν την ενεργειακή πολιτική της επιχείρησης.


Σχεδιασμός και οριστικοποίηση τεχνολογικής πρότασης PIGREEN
Βήμα 2 : Βελτιστοποίηση

Εγκατάσταση εξοπλισμού συλλογής  δεδομένων (έξυπνοι μετρητές ενέργειας, περιβαλλοντικοί αισθητήρες θερμοκρασίας-υγρασίας-φωτεινότητας κλπ).

 Διασύνδεση με υφιστάμενο BMS, SCADA, OPC (αν υπάρχει).

Εγκατάσταση  και παραμετροποίηση λογισμικού διαχείρισης ενέργειας.


Εκπαίδευση χρηστών.Βήμα 3 : Διαχείριση

Αυτοματοποίηση διαδικασιών ελέγχου μέσω του εξειδικευμένου λογισμικού.
Παραγωγή αναφορών, στατιστικών στοιχείων ελέγχου της ενεργειακής κατανάλωσης.

Παραγωγή ειδοποιήσεων υπερβάσεων(alerts).

Λήψη αποφάσεων που αφορούν τυχόν προσαρμογή σε νέα δεδομένα (χώροι, εξοπλισμός, προσωπικό, τιμολόγια ενέργειας κλπ).


Αλλαγές στο είδος της παρακολούθησης και ελέγχου κατανάλωσης ( Εστίαση και περαιτέρω ανάλυση σε συγκεκριμένους τομείς που χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής).

Ενσωμάτωση επιπλέον ή μελλοντικών δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών  του λογισμικού.


Αξιολόγηση παρεμβάσεων και αλλαγών ή βελτιώσεων.
.