Αρχιτεκτονική PIGREEN

H αρχιτεκτονική μιας λύσης Pigreen χαρακτηρίζεται από:

Σύγχρονη σχεδίαση βασισμένη σε cloud-based ή client-server εφαρμογές.

Υιοθέτηση ανοικτών προτύπων της αγοράς (Wi-Fi, ModBus, ZigBee κλπ).

 Hardware neutral solutions, ανεξαρτησία από hardware ή κατασκευαστές εξοπλισμού.

Εφαρμογή Best Practices που εφαρμόζονται σε ώριμες αγορές.

Ευελιξία και απλότητα, καθώς δεν απαιτούνται «ειδικές συσκευές ελέγχου».

Διαχείριση από ποικιλία συσκευών (PC, Tablet, κινητό τηλέφωνο)

Ελάχιστη ή μηδενική παρέμβαση στην υπάρχουσα εγκατάσταση του κτιρίου.

Σπονδυλωτή υλοποίηση για την εύκολη προσαρμογή σε αλλαγές στη δομή του κτιρίου.

Σχεδίαση που ανταποκρίνεται στις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε ξεχωριστό κτίριο, όροφο, τμήμα κλπ.

Κάλυψη απεριόριστου αριθμού κτιρίων.

Μέτρηση με μοναδική ακρίβεια κάθε ενεργειακού πόρου του κτιρίου

Εγκατάσταση εξοπλισμού πιστοποιημένων κατασκευαστών.

Ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση και επικοινωνία των επιμέρους στοιχείων (μετρητές, αισθητήρες, συγκεντρωτές δεδομένων κλπ).

Πιστοποιημένες καλωδιακές εγκαταστάσεις (όπου απαιτείται).

Υλοποίηση χωρίς ρίσκο.

Ασφάλεια και εργονομία.

Τα επιμέρους στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι:

Έξυπνοι Μετρητές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Μονοφασικοί ή Τριφασικοί, Ράγας (DIN Rail ή πρόσοψης)

 Μέτρηση: Τάση, Ένταση, συνφ, Ενέργεια, Ισχύ, Άεργη Ισχύ, THD  και πλήθος άλλων παραμέτρων.

Κατάλληλοι για υπάρχουσες εγκαταστάσεις ή νέες.

Επικοινωνία και αποστολή δεδομένων ενσύρματα ή ασύρματα.

 Ακρίβεια μέτρησης έως 0,1%

 Πιστοποίηση MID 

Διατίθενται πλήθος μοντέλων για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών

Έξυπνοι Μετρητές Ρευστών

Ειδικοί μετρητές κατανάλωσης  ρευστών όπως: νερό, αέριο, αέρας, πετρέλαιο, ατμός, μαζούτ κλπ.

 Ειδικοί μετρητές στάθμης ρευστών ή υλικών χύδην : δεξαμενές, πρώτες ύλες, υλικά σε σιλό κλπ

Περιβαλλοντικοί Αισθητήρες
Μετρούν περιβαλλοντικές παραμέτρους όπως θερμοκρασία και υγρασία (εσωτερικού ή εξωτερικού), φωτεινότητα, ταχύτητα ανέμου κλπ.
Αρχιτεκτονική: Σχηματική Aπεικόνιση